سمپاشی کک,قیمت سم کک

سمپاشی کک | قیمت سم کک

  • پنجشنبه 9 خرداد 1398
  • 1807 نفر

کک ها حشرات بسیار مقاوم ، تند و تیز و به سختی کشته می شوند. حمله و هجوم این حشرات باعث مزاحمت انسان و حیوانات خانگی می شود.